Verlaagd tarief in de registratierechten (3%) mogelijk voor de aankoop van de enige eigen woning

Bekijk de voorwaarden.

VOORWAARDEN

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief voor de enige eigen woning te kunnen genieten; bij een aankoop met verschillende personen worden de voorwaarden voor het verlaagd tarief per koper beoordeeld. Alleen de voorwaarde met betrekking tot de verwerving van het volledige goed geldt voor alle kopers samen.

Aankoop door een natuurlijk persoon

Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor het verminderd tarief. Aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten. Als natuurlijke personen en rechtspersonen samen aankopen, kunnen alleen de natuurlijke personen voor het verminderd tarief in aanmerking komen.

Het moet gaan om een zuiver aankoop

Het moet gaan om een verkoop, waarbij de verkoper het onroerend goed overdraagt met als tegenprestatie een prijs in geld. Een ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking.

Aankoop van de hele volle eigendom

Aankoop van een onverdeeld deel van een woning die niet leidt tot de verkrijging van de gehele volle eigendom en aankoop van de blote eigendom of vruchtgebruik volstaan dus niet.

Aankoop van de eigen woning

Het goed dat u aankoopt moet een woning zijn. Dit is een onroerend goed dat dadelijk, of na normale onderhouds- of herstellingswerken, zal dienen voor de huisvesting van een gezin of een persoon.

Aankoop van de enige woning

U mag geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

Als de koper op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een andere woning of bouwgrond, kan de koper toch onmiddellijk het gunsttarief bekomen indien de koper zich er toe verbindt om het verhinderend onroerend goed ( de andere woning/bouwgrond) te vervreemden uiterlijk twee jaar na de datum van de aankoopakte en de koper aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning.

Inschrijven in het bevolkingsregister

U schrijft zich op het adres van de gekochte woning in in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de drie jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.